Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Правомощия

Кметът на Общината:

 1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината;
 2. Внася за одобрение от Общинския съвет структурата на общинската администрация, назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на Общината, кметските  наместници,  ръководителите на звената  на   издръжка  от общинския бюджет, служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 3. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 4. Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
 5. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
 6. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на Общинския съвет актовете, издадени в изпълнение на неговите решения, в 7-дневен срок от издаването им;
 7. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;
 8. Възлага  изпълнението  на  свои  функции  на  кметовете  на   кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;
 9. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения,  както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 10. Организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
 11. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени  устройствени   планове  при  условията  и  по  реда  на  Закона  за  устройство  на територията и организира изпълнението им;
 12. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 13. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;
 14. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;
 15. Осъществява  правомощията  си  по  придобиване,  управление  и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
 16. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
 17. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им  по  групи  и  рангове,  съгласно  Единния  класификатор  на длъжностите в администрацията, приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл);
 18. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДСл;
 19. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в  общинската администрация;
 20. Организира развитието на партньорски отношения с Общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 21. Представлява Общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 22. Кметът на Общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет;
 23. Кметът на Общината,  в случаите,  определени  от закона,   изпълнява  и функции, възложени му от централните държавни органи;
 24. В изпълнение на своите правомощия кметът на Общината издава заповеди.
   

 

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...