Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Център за административно обслужване

Местоположение -  в сградата на Община Братя Даскалови

на адрес: с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55, етаж 1

Работно време - от 08:00 до 16:30 без прекъсване                             

Телефон (04134) 2266

Ел.Поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приемат се заявления за предоставяне на услуги от Дирекция УТИСПП, Дирекция АООСИД и Дирекция ФСДПИОПД (включващи - заявления за сключване на граждански брак; получават се удостоверенията за раждане - оригинал заедно с удостоверението за живородени деца, което е необходимо за получаване на еднократната помощ при раждане, заявления за предоставяне на услуги от Общинска собственост и предоставя документация за участие в текущите търгове и в текущите обществени поръчки срещу представяне на касов ордер за закупени книжа, приемат заявления за предоставяне на услуги от строителни техници и гл.архитект и др.)

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ:

 1. Искане за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
 2. Заявление за издаване на препис-извлечение от акт за смърт
 3. Заявление за издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 4. Заявление за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт
 5. Заявление за издаване на удостоверение за многодетна майка
 6. Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 7. Заявление за достъп до обществена информация (за физически лица)
 8. Заявление за достъп до обществена информация (за юридически лица)
 9. Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 10. Заявление за сключване на граждански брак
 11. Заявление за издаване на заверка на копие на документ
 12. Искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 13. Декларация по чл.21 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Братя Даскалови, за определяне на размерът на таксата според количеството на битовите отпадъци 
 14. Декларация по чл.23 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Братя Даскалови за освобождаване на такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 15. Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 16. Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
 17. Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
 18. Заявление за издаване на скици за недвижими имоти
 19. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 20. Заявение за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
 21. Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни
 22. Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
 23. Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 24. Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 25. Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
 26. Заявение за издаване на разрешение за строеж
 27. Заявление за одобряване на подробен устройствен план
 28. Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 29. Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...