Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Анкета за проучване на нагласите в общата територия на МИГ"Брезово,Братя Даскалови" при разработването на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023-2027 г

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...