Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Община Братя Даскалови

Разположена в Горнотракийската низина, община Братя Даскалови заема 497,434 кв.км от територията на Старозагорска област. Тук живеят 8 735 човека в 23-те села на общината.

Земите на общината са населявани от дълбока древност. Праисторическите селищни могили са датирани от V-то и ІV-то хилядолетие преди новата ера. Обстоятелството, че покрай почти всяко съвременно село се откриват следи от антични и средновековни селища, ни кара да мислим, че селищната система е била изградена още тогава и по традиция се е запазила и до днес.

 Транспортно-географското положение на общината е един от специфичните фактори за нейното развитие. През територията преминава трасето на еврокоридор 4, чиито елементи са автомагистрала "Тракия" и отклонението й на югоизток  - автомагистрала "Марица".

Общината е типичен селски район. 63 % от поземления ресурс са земеделски територии. Това предопределя селското стопанство като основен отрасъл на местната икономика. Създаването на ефективен и конкурентно способен аграрен сектор е основна цел на общинското ръководство. Бъдещето на селскостопанското производство в общината е в засиленото участие на високопроизводителна техника и на съвременни технологии. Добре развито е растениевъдството. Водещи браншове са зърнопроизводството, лозарството и овощарството. Съществуват добри почвено- климатични условия за развитие на маслодайната роза, лавандулата, памука. През последните няколко години вложените инвестиции в земеделието доведоха до увеличение на лозовите насаждения с около 3 000 дка, лавандуловите с 270 дка, розовите с над 330 дка, овощните градини с 300 дка вишни.

В общинската икономика промишлеността е със ограничени възможности. Базирайки се на суровините от земеделието в настоящия момент тя е представена с малки предприятия осъществяващи дейност основно в сферата на хранително-вкусовата промишленост - консервна, млекопреработвателна, винарска и мелничарска. И в този отрасъл изграждането на новите производствени мощности, които отговарят на европейските изисквания са с финансовата подкрепа на програма САПАРД. Продукцията на тези предприятия е насочена в момента към вътрешния пазар. Изключение прави консервното предприятие "Конекс-Тива", чиято продукция е предназначена изключително за външния пазар и се реализира в САЩ, Канада, Франция, Великобритания, Швеция, Германия, Израел и др.

Отдалечеността от промишлени замърсители е добра предпоставка за производството на екологично чиста селскостопанска продукция и за развитието на селски туризъм. Заради спокойствието и тишината които предлагат нашите села в северния нископланински район на общината, през последните години има засилен интерес към свободния жилищен фонд там. Близостта на Средна гора и множеството микроязовири в района предлагат места за краткотраен отдих в края на работната седмица.

Пътната инфраструктура е от особено важно значение за икономическото развитието и подобряването на комплексната жизнена среда на общината. Затова нейното подобряване е водещ приоритет в плана за развитие на общината в следващите няколко години.

Селищата в община Братя Даскалови са носители на основните исторически и културни ценности на Тракия. Тези ценности, включително уникалния тракийски фолклор, съчетани със стопанската традиция са нещата , които общината има за цел да развива и през следващите десетилетия.

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...